Què és una inversió?

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples concrets d’inversions

-Creació de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, eliminació de barreres arquitectòniques, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, etc.
-Reposició d’infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma de l’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts, etc.
-Reforma d’edificis o equipaments: centres per a gent gran, centres de serveis socials, biblioteques, centres culturals, instal·lacions esportives, poliesportius, llars d’infants, etc.
– Adquisició de material informàtic, propietat intel•lectual, etc.

NO és inversió
• La construcció d’instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
• La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
• Les infraestructures de carreteres i de ferrocarril.
• Les propostes d’inversió sobre terrenys o solars no municipals.
• Les despeses de contractació de personal.
• El manteniment i conservació d’edificis, vehicles, mobiliari.
• La contractació d’empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
• El lloguer d’edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
• Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
• Les subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades.
• La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
• Les comissaries.
• El servei de neteja.
• La contractació de personal.
• El manteniment, conservació o neteja d’edificis i parcs.
• L’ampliació de l’horari del servei d’autobusos o la modificació de rutes.

Amb quines finalitats podem invertir?
Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?
Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús.
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos.
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.